فری کولینگ چیلر (سیستم سرمایش رایگان دیتا سنتر)

چرا باید از free cooling استفاده نمود؟

ادارات:

امروزه بار سرمایی اکثر دفاتر و ادارجات حداقل 120w/m2 میباشد که مقدار کمی از آن مربوط به گرمای خورشید و بارهی گرمایشی فصلی میباشد.

دیتاسنتر ها: 

در صورت استفاده از چیلر - چیلر باید با درجه حرارت آب بیشتر ( حداقل 10 درجه سانتیگراد) کار کند تا بتواند بار سرمایی نهان را محیا نماید.
بار سرمایی این اماکن در حدود 10 برابر ادارات بوده و این مقدار در طول کلیه فصول ثابت است.
  • مطابق قوانین جهانی از سال 2006 کلیه ساختمان ها میبایست در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.
  • در حال حاضر انرژی هزینه بالایی ندارد ولی در آینده بدلیل افزایش چشمگیر انرژی و کاهش منابع نفتی ارزش انرژی چند برابر خواهد شد.
سیستم سرمایش فری کولینگ و سرمایش رایگان دیتا سنتر ها
سیستم سرمایش فری کولینگ و سرمایش رایگان دیتا سنتر ها
سیستم سرمایش فری کولینگ و سرمایش رایگان دیتا سنتر ها
سیستم سرمایش فری کولینگ و سرمایش رایگان دیتا سنتر ها
سیستم سرمایش فری کولینگ و سرمایش رایگان دیتا سنتر ها
سیستم سرمایش فری کولینگ و سرمایش رایگان دیتا سنتر ها
سیستم سرمایش فری کولینگ و سرمایش رایگان دیتا سنتر ها
سیستم سرمایش فری کولینگ و سرمایش رایگان دیتا سنتر ها
سیستم سرمایش فری کولینگ و سرمایش رایگان دیتا سنتر ها
سیستم سرمایش فری کولینگ و سرمایش رایگان دیتا سنتر ها
سیستم سرمایش فری کولینگ و سرمایش رایگان دیتا سنتر ها
سیستم سرمایش فری کولینگ و سرمایش رایگان دیتا سنتر ها